30.11.2017


Избор најбољег спортисте и спортске екипе Војске Србије у 2017. годиниМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Управа за односе са јавношћу
Медија центар „Одбрана“
 
 
АК­ЦИ­ЈА МЕ­ДИ­ЈА ЦЕН­ТРА „ОД­БРА­НА”
ИЗ­БОР НАЈ­БО­ЉЕГ СПОР­ТИ­СТЕ И СПОРТ­СКЕ ЕКИ­ПЕ ВОЈ­СКЕ СР­БИ­ЈЕ
У 2017. ГО­ДИ­НИ
 
 
Ме­ди­ја цен­тар „Од­бра­на”, по­во­дом Да­на уста­но­ве – 24. ја­ну­а­ра, про­гла­си­ће нај­бо­љег спор­ти­сту и спорт­ску еки­пу Вој­ске Ср­би­је у 2017. го­ди­ни. Же­ли­мо да за­да­так по­ве­рен струч­ном жи­ри­ју бу­де што те­жи, а да при­зна­ње и на­гра­да при­пад­ну спор­ти­сти­ма чи­ји су ре­зул­та­ти за­слу­жи­ли нај­ви­ше па­жње и по­што­ва­ња.

За­то је ва­жно да сви они ко­ји пра­те вој­ни спорт и они ко­ји се њи­ме ба­ве не за­бо­ра­ве да од њи­хо­вих при­ја­ва за­ви­си да ли ће нај­бо­љи би­ти за­и­ста и иза­бра­ни.

Жи­ри, ко­ји ће би­ти са­ста­вљен од нај­бо­љих по­зна­ва­ла­ца вој­ног спор­та, па­жљи­во ће пре­гле­да­ти све при­спе­ле при­ја­ве и ода­бра­ти нај­бо­ље.

Пе­ха­ри ће би­ти уру­че­ни на све­ча­но­сти по­во­дом Да­на Ме­ди­ја цен­тра „Од­бра­на” у До­му Вој­ске Ср­би­је у Бе­о­гра­ду.
Про­по­зи­ци­је кон­кур­са ни­су се ме­ња­ле. За зва­ње Спор­ти­ста го­ди­не Вој­ске Ср­би­је 2017. и Спорт­ска еки­па Вој­ске Ср­би­је 2017. мо­гу кон­ку­ри­са­ти офи­ци­ри, под­о­фи­ци­ри, ци­вил­на ли­ца на слу­жби у Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је, ка­де­ти Вој­не ака­де­ми­је, уче­ни­ци Вој­не гим­на­зи­је, про­фе­си­о­нал­ни вој­ни­ци и вој­ни­ци на до­бро­вољ­ном слу­же­њу вој­ног ро­ка. Исти прин­ци­пи ва­же и за еки­пе, чи­ји чла­но­ви тре­ба да при­па­да­ју јед­ној од на­ве­де­них ка­те­го­ри­ја.

Пред­ло­ге мо­гу сла­ти ко­ман­де, је­ди­ни­це, уста­но­ве, вој­не шко­ле и оста­ле обра­зов­не ин­сти­ту­ци­је, спорт­ски са­ве­зи, клу­бо­ви, сек­ци­је и по­је­дин­ци до 31. де­цем­бра 2017. на адре­су – Ре­дак­ци­ја ма­га­зи­на „Од­бра­на” (За из­бор спор­ти­сте/спорт­ске еки­пе 2017. го­ди­не), Бра­ће Ју­го­ви­ћа 19, 11000 Бе­о­град или на и-мејл – od­bra­na­@mod.go­v.rs­.

При­ја­ва тре­ба да са­др­жи по­дат­ке о по­је­дин­цу/спорт­ској еки­пи и три нај­бо­ља ре­зул­та­та у спорт­ској ди­сци­пли­ни у ко­јој се по­је­ди­нац/еки­па так­ми­чи. Же­ли­мо да у на­шу ре­дак­ци­ју при­стиг­не што ве­ћи број ква­ли­тет­них при­ја­ва, за­то што ве­ру­је­мо да ће ова тра­ди­ци­о­нал­на на­гра­да би­ти под­сти­цај раз­во­ју вој­ног спор­та и фи­зич­ке кул­ту­ре свих при­пад­ни­ка Вој­ске Ср­би­је.
Email