28.12.2018


Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Како је изгледала година коју испраћамо, а каква су очекивања од наредне, како је скројен буџет Министартва одбране теме су којима се бави нови број магазина „Одбрана“. Новогодишњи број доноси ексклузивну репортажу са базе „Шушњак“, причу о специјалцу који је напустио сопствену свадбу да би се јавио на задатак, интервјуе са заступником директора Војнотехничког института пуковником др Бо­ја­ном Пав­ко­ви­ћем и Бранком Богдановићем, аутором књиге „Записано у камену“ те анализу глобалних геополитичких токова у предстојећој години из пера Милоша Струагра, високог службеника Уједињених нација.
           
 
2018. го­ди­на
У СЛИ­ЦИ И РЕ­ЧИ
 
У ФОКУСУ– Дан Рат­ног ва­зду­хо­плов­ства и пр­о­тив­ва­зду­хо­плов­не од­бра­не:
ЧУ­ВА­РИ ОБРА­ЗА И СЛО­БОД­НОГ НЕ­БА
 
ТЕМА – Бу­џет Ми­ни­стар­ства од­бра­не за 2019. го­ди­ну:
ФО­КУС НА ЖИ­ВОТ­НОМ СТАН­ДАР­ДУ И ОПРЕ­МА­ЊУ
 
ДОГАЂАЈИ – Но­во оклоп­но во­зи­ло у на­о­ру­жа­њу Вој­ске Ср­би­је:
ЛА­ЗАР ДО­БИО ПО­СА­ДУ
 
ОДБРАНА – На ад­ми­ни­стра­тив­ној ли­ни­ји пре­ма Ко­сме­ту:
ИЗ­МЕ­ЂУ МИ­РА И НЕ­МИ­РА
 
Спе­ци­ја­лац са соп­стве­не свад­бе оти­шао на за­да­так:
ОТАЏ­БИ­НА НЕ СМЕ ДА ЧЕ­КА
 
Ин­тер­вју с пу­ков­ни­ком др Бо­ја­ном Пав­ко­ви­ћем, за­ступ­ни­ком ди­рек­то­ра ВТИ:
ПРЕД­НО­СТИ ДО­МА­ЋЕГ РАЗ­ВО­ЈА
 
Пи­лот-курс за уче­шће ци­ви­ла у ми­ров­ним ми­си­ја­ма: 
И ЦИ­ВИ­ЛИ ПОД ПЛА­ВИМ БЕ­РЕТ­КА­МА
 
Пре­сти­жна на­гра­да ка­пе­та­ну Не­ве­ни Јо­ва­но­вић:
ДВЕ ЉУ­БА­ВИ – СПОРТ И ПРО­ФЕ­СИ­ЈА
 
Осам­де­сет пет го­ди­на ис­пи­ти­ва­ња у обла­сти ва­зду­хо­плов­ства:
ДО­ПРИ­НОС РАЗ­ВО­ЈУ И ТЕХ­НО­ЛО­ШКОМ НА­ПРЕТ­КУ
 
ДРУШТВО – На­уч­ни скуп о зе­мља­ма За­пад­ног Бал­ка­на и Европ­ској уни­ји:
ДА ЛИ И КА­ДА?
 
Европ­ска по­ли­циј­ска асо­ци­ја­ци­ја (ЕПА):
БЕЗ­БЕД­НО­СНО-ЕКО­НОМ­СКА ШАН­СА
 
Раз­го­вор с Бран­ком Бог­да­но­ви­ћем:
ВЕ­ЛИ­КИ РАТ – ДРУ­ГИ УГАО
 
ТЕХНИКА – Тенк Т-90М „про­рив-3”:
НО­ВИ ПРО­БОЈ У МО­ДЕР­НИ­ЗА­ЦИ­ЈИ
 
СВЕТ – За­о­штра­ва­ње бор­бе за гло­бал­ну пре­власт:
КЛИНЧ ТИ­ТА­НА
 
СЛУ­ЧАЈ „БА­РАК”
 
Суд­би­на џи­ха­ди­ста са Бал­ка­на:
БЕ­БЕ У ТЕ­РО­РИ­СТИЧ­КИМ КАМ­ПО­ВИ­МА
 
КУЛТУРА: Гу­сла­ње – не­ма­те­ри­јал­но кул­тур­но на­сле­ђе чо­ве­чан­ства:
СИМ­БОЛ ИДЕН­ТИ­ТЕ­ТА И ТРА­ЈА­ЊА
 
СТРАНА ПОЕЗИЈЕ
 
ФЕЉТОН: Пи­о­ни­ри фо­то­гра­фи­је (2):
ЕДВАРД МАЈ­БРИЏ
 
ИСТОРИЈА – Ка­ко се не­ка­да сла­ви­ло:
НО­ВО­ГО­ДИ­ШЊА НОЋ У КА­САР­НА­МА
 
КОНКУРСИ И ОГЛАСИ
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ 196 – Сто година од стварања Југославије
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.

 
Email