05.11.2018


Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Си­сте­мат­ска на­сто­ја­ња да Ср­би­ја при­зна иле­гал­но от­це­пље­ње Ко­со­ва и Ме­то­хи­је има­ју за циљ сма­њи­ва­ње и сла­бље­ње Ср­би­је, а на­гра­ђи­ва­ње бив­ших те­ро­ри­стич­ких са­ве­зни­ка. Та­ко­ђе ам­не­сти­ра­ње свих од­го­вор­них за агре­си­ју 1999. године, ет­нич­ко чи­шће­ње и зло­чи­не, каже Жи­ва­дин Јо­ва­но­вић, бив­ши ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва СРЈ, у интервјуу за „Одбрану“, и додаје да би се тиме учи­ни­ло бес­пред­мет­ним то што пет чла­ни­ца Европске уније и НА­ТО-а не при­зна­је се­це­си­ју При­шти­не.
 
Нови број доноси и текст о теми која је прилично узбуркала јавност – по­нов­ном вра­ћа­њу оба­ве­зе ре­дов­ног слу­же­ња вој­ног ро­ка. Ми­ни­стар­ство од­бра­не и Вој­ска Ср­би­је, у скла­ду с ини­ци­ја­ти­вом пред­сед­ни­ка Ре­пу­бли­ке, већ ра­де све­о­бу­хват­ну ана­ли­зу на осно­ву ко­је ће да­ти од­го­вор на пи­та­ње да ли је то неопходно, ко­ли­ко би нас ко­шта­ло и ка­ква је дру­штве­на ко­рист од то­га.
 
Пажњи читалаца препоручујемо и запис о мул­ти­на­ци­о­нал­ној ре­ги­о­нал­ној ко­манд­но-штаб­ној ве­жби по­др­жа­ној ра­чу­нар­ским си­му­ла­ци­ја­ма „РЕ­ГЕX 18”, као и ве­жби „Ак­салп 2018”, ко­ју швај­цар­ско рат­но ва­зду­хо­плов­ство већ де­це­ни­ја­ма из­во­ди у Ал­пи­ма. У рубрици Свет анализирамо по­ли­тич­ку кри­зу ко­ју је при­лив из­бе­гли­ца из Афри­ке и Бли­ског ис­то­ка ство­рио у Европ­ској уни­ји и зе­мља­ма ко­је јој гра­ви­ти­ра­ју. Опа­сност од но­вог ми­гра­ци­о­ног та­ла­са во­ди за­о­штра­ва­њу ре­то­ри­ке ме­ђу су­прот­ста­вље­ним оп­ци­ја­ма у Уни­ји.
 
Ме­ђу ви­ше од хи­ља­ду из­ла­га­ча, и до­ма­ћих и ино­стра­них, и ове го­ди­не на 63. међународном сајму књига у Београду учествовао је Ме­ди­ја цен­тар „Од­бра­на” са 17 но­вих из­да­ња, на­ме­ње­них ши­рој чи­та­лач­кој пу­бли­ци, и мно­штвом струч­них де­ла, до­са­да нео­бја­вљи­ва­них до­ку­ме­на­та и ру­ко­пи­са, би­о­гра­фи­ја. У сре­ди­шту па­жње из­да­вач­ке де­лат­но­сти на­шег си­сте­ма од­бра­не би­ли су Ве­ли­ки рат, као и рат де­ве­де­се­тих, у новој едицији „Ратник“, те до са­да ма­ло по­зна­ти хе­ро­ји. О одјецима с манифестације повећене књизи такође можете читати у „Одбрани“.
 
ТЕМА – Редовно служење војног рока: ЦЕНА ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ
 
ИНТЕРВЈУ – Живадин Јовановић, министар спољних послова СРЈ: ЗАМКЕ КОНСТРУКТИВНИХ НЕЈАСНОЋА
 
ОДБРАНА – „РЕГЕX 18”: ПАРТНЕРСТВОМ ДО БЕЗБЕДНОГ СВЕТА
 
Стручни скуп из области одбрамбених технологија – ОТЕХ 2018: САГЛЕДАВАЊЕ ТРЕНДА РАЗВОЈА
 
Дан војних падобранаца: ЖИВОТ ПОД КУПОЛОМ
 
Вежба „Аксалп 2018”: СПЕКТАКЛ ИЗМЕЂУ АЛПСКИХ ВРХОВА
 
Капетан бојног брода др Јерг Хилман: ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ НИСУ ЧИЊЕНИЦЕ
 
Округли сто о супротстављању новим изазовима безбедности: ЗАЈЕДНО ДО ЕФИКАСНИЈЕГ ОДГОВОРА
 
ДРУШТВО – Седам деценија СУБНОР-а: ЗЛО ДОЛАЗИ ИЗ ЗАБОРАВА
 
Две и по деценије Удружења војних пензионера Србије: ЗА ДОСТОЈАНСТВО ПОЗИВА
           
СВЕТ – Мигрантска криза поново разједињује Европу: СТАРЕ ПОДЕЛЕ СТАРОГ КОНТИНЕНТА
           
ФЕЉТОН – Витезови темплари – мистични ратници и проказани монаси (4): ВРХУНСКА ВОЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА
 
КУЛТУРА – Сајам књига 2018: РАДОСТ ЧИТАЊА
 
Међународна сајамска манифестација „ЛОРИСТ”: ОДМОР ЗА ДУШУ И ТЕЛО
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ 194 – Сто година од завршетка Првог светског рата: НЕЗАДРЖИВО КА БЕОГРАДУ
Email