15.05.2018


Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Magazin Odbrana broj 304На на­слов­ним стра­на­ма го­то­во све штам­пе про­те­клих да­на на­ла­зи­ла се удар­на вест да ће Вла­да до кра­ја ма­ја фор­ми­ра­ти Ме­ђу­ре­сор­но ко­ор­ди­на­ци­о­но те­ло (МКТ), чи­је је осни­ва­ње пре го­ди­ну да­на ини­ци­ра­ло ви­ше од 100 струч­ња­ка, а да ће Скуп­шти­на по­кре­ну­ти Ко­ми­си­ју за ис­тра­гу по­сле­ди­ца НА­ТО бом­бар­до­ва­ња, ка­ко би се утвр­ди­ла исти­на о за­га­ђе­њу и ште­ти по здра­вље ста­нов­ни­штва ко­ја је на­не­та то­ком агре­си­је НА­ТО-а на Са­ве­зну Ре­пу­бли­ку Ју­го­сла­ви­ју. На тај на­чин у жи­жу у јав­но­сти из­би­ла је по­ма­ло по­ти­сну­та при­ча о зло­ћуд­ним пу­те­ви­ма мет­ка чи­ји је пе­не­тра­тор од оси­ро­ма­ше­ног ура­ни­ју­ма (ОУ).

Ма­га­зин „Од­бра­на” по­но­во отва­ра ру­бри­ку „До­си­је” и на сво­јим стра­ни­ца­ма, у три на­став­ка, об­ја­вљу­је екс­пер­ти­зе, ми­шље­ња и све­до­че­ња о по­сле­ди­ца­ма ко­је је агре­си­ја Се­вер­но­а­тлант­ске али­јан­се 1999. го­ди­не оста­ви­ла на здра­вље ста­нов­ни­штва на­ше зе­мље. О то­ме ко­ли­ко је обу­ка у Вој­сци Ср­би­је да­нас упо­до­бље­на ре­ал­ним зах­те­ви­ма вре­ме­на и без­бед­но­сним иза­зо­ви­ма раз­го­ва­ра­ли смо са пу­ков­ни­ком Бо­шком Зо­ри­ћем, на­чел­ни­ком Оде­ље­ња за обу­ку и вр­ши­лац ду­жно­сти на­чел­ни­ка Упра­ве за обу­ку и док­три­ну Ге­не­рал­шта­ба Вој­ске Ср­би­је.

Нео­фа­ши­сти у по­је­ди­ним де­ло­ви­ма Евро­пе по­но­во по­ку­ша­ва­ју да ак­ту­е­ли­зу­ју иде­о­ло­ги­ју по­ра­же­ну то­ком Дру­гог свет­ског ра­та уз огром­не жр­тве. Ду­жност осло­бо­ди­лач­ких и про­гре­сив­них сна­га је­сте да ста­ну на пут они­ма ко­ји по­ку­ша­ва­ју да фал­си­фи­ку­ју исто­ри­ју, оправ­да­ју зло фа­ши­зма, ње­го­ве но­си­о­це и сим­бо­ле, те да ре­ла­ти­ви­зу­ју учи­ње­не зло­чи­не – чу­ло се 5. и 6. ма­ја у Бе­о­гра­ду на ску­пу ан­ти­фа­ши­ста Бал­ка­на одр­жа­ном у ор­га­ни­за­ци­ји СУБ­НОР-а Ср­би­је.
 
 
У ФОКУСУ – Нова легислатива: СКУПШТИНА УСВОЈИЛА СЕТ ЗАКОНА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ                             

ИНТЕРВЈУ – Пуковник Бошко Зорић, вршилац дужности начелника Управе за обуку и доктрину: ГЕНЕТИКА НИЈЕ ДОВОЉНА

ДОСИЈЕ – Последице НАТО бомбардовања по здравље нације: ЛЕГАТ СРЕБРНОГ МЕТКА
 
ОДБРАНА– 12. Конференција начелника генералштабова балканских земаља: БЕОГРАД ДОМАЋИН ГЕНЕРАЛИМА
 
Припреме српских тенкиста за Међународне војне игре у Руској Федерацији: ОБУКА ЗА ФИНАЛЕ
 
Заједничко увежбавање Прве бригаде и Речне флотиле: САДЕЈСТВО НА ВОДИ
 
ДРУШТВО – Са скупа антифашиста Балкана одржаном у Београду: НИЈЕ ВРЕМЕ ЗА ОПУШТАЊЕ
 
Изложба турског стреличарства „Кеманкеш”: ВЕШТИНА ДОВЕДЕНА ДО САВРШЕНСТВА
 
СВЕТ – Војна парада у Москви поводом Дана победе: ВЕТЕРАНИМА У ЧАСТ
 
Научна конференција у Лимносу: БЕЛИНЕ ИСТОРИЈЕ
 
ФЕЉТОН – Ратни злочини над Србима у Првом светском рату: БЕЗ МИЛОСТИ И САЖАЉЕЊА
 
ИСТОРИЈА – Завршне борбе на подручју Југославије 1945. Године: СЛОБОДА НА ПРАГУ

КУЛТУРА –Генерал Диковић на снимању филма о краљу Петру: У СЛАВУ СРБИЈЕ
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ 187 – Седам деценија Војнофилмског центра „Застава филм”: ЈУБИЛЕЈ МАГИЈЕ ПОКРЕТНИХ СЛИКА
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.
Email