13.04.2018


Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Magazin Odbrana broj 301Пи­ло­ти Цен­тра за лет­на ис­пи­ти­ва­ња Тех­нич­ко-опит­ног цен­тра ма­јо­ри Ро­берт Ка­ло­ци и Алек­сан­дар Ма­тић оба­вља­ли су ре­до­ван тре­на­жни лет на школ­ско-бор­бе­ном ави­о­ну „су­пер­га­леб” Г-4, ка­да се, 11. апри­ла ују­тру, њи­хо­ва ле­те­ли­ца сру­ши­ла у ре­јо­ну оп­шти­не Ко­ва­чи­ца. Том при­ли­ком стра­дао је ма­јор Ка­ло­ци, а ма­јор Ма­тић је у све­сном ста­њу пре­ве­зен на Вој­но­ме­ди­цин­ску ака­де­ми­ју.

Објек­ти­ви ма­га­зи­на „Од­бра­на” за­бе­ле­жи­ли су нај­ин­те­ре­сант­ни­је де­та­ље „Са­деј­ства 2018”, на ко­ме су де­мон­стри­ра­не спо­соб­но­сти и спрем­ност је­ди­ни­ца Вој­ске Ср­би­је да се су­о­че с без­бед­но­сним прет­ња­ма.

Па­жњи чи­та­ла­ца пре­по­ру­чу­је­мо и текст „Од­ла­зак ту­жи­о­ца”, ко­ји се ба­ви бу­дућ­но­шћу Спе­ци­јал­ног су­да за зло­чи­не на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, по­ста­вља­ју­ћи пи­та­ње да ли су са­мо инер­ци­ја у Стејт де­парт­мен­ту и не­до­ста­так ин­те­ре­со­ва­ња за го­ње­ње ста­рог са­ве­зни­ка на Бал­ка­ну раз­ло­зи за од­ла­зак глав­ног ту­жи­о­ца за зло­чи­не ОВК или суд, од ко­га се оче­ку­је ма­кар зр­но прав­де за срп­ске жр­тве, за­пра­во још ни­је „за­вр­шен по­сао”.

Но­ви број ма­га­зи­на „Од­бра­на” до­но­си и тек­сто­ве о ју­на­ци­ма Април­ског ра­та 1941. у Ју­го­сла­ви­ји, де­мо­граф­ској сли­ци Ср­би­је и ње­ној пер­спек­ти­ви, исти­на­ма и за­блу­да­ма о здра­вом жи­во­ту, на­ци­о­нал­ном вој­но­и­сто­риј­ском му­зе­ју у Со­фи­ји, као и на­пис о хра­бро­сти при­пад­ни­ка „Ко­бри”, ко­ји је, ван ду­жно­сти, спре­чио ору­жа­ну пљач­ку у су­пер­мар­ке­ту. 
 
ДОГАЂАЈИ – Трагедија код Ковачице: ПАД „СУПЕРГАЛЕБА“
 
У ФОКУСУ – Министар одбране на Московској конференцији о међународној безбедности: СРБИЈА НАБАВЉА НОВЕ ХЕЛИКОПТЕРЕ ОД РУСИЈЕ
 
ТЕМА – Будућност Специјалног суда за злочине на КиМ: ОДЛАЗАК ТУЖИОЦА
                       
ОДБРАНА – „Садејство 2018“: ЕФИКАСНО ПРОТИВ ПОБУЊЕНИКА
 
Институт за медицину рада Сектора за превентивну медицину ВМА: КРУГ ЗАШТИТЕ
 
Заставник Зоран Јанковић спречио оружану пљачку: ХРАБРОСТ ВАН ДУЖНОСТИ
 
Наставак снимања „Војне академије“: ВИШЕ ОД ВОЈНИЧКЕ ЗБИЉЕ
 
ДРУШТВО – Демографска слика Србије и перспективе:НАТАЛИТЕТ КАО ПРИОРИТЕТ
 
Истине и заблуде о здравом животу и још здравијем лечењу: КАКО ПОМОЋИ СЕБИ
 
СВЕТ – Животиње у Првом светском рату: НЕМИ САБОРЦИ
 
КУЛТУРА – Војници у историји српске књижевности – Милан Ракић: ПЕСНИК ОПАСАН РЕДЕНИЦИМА
 
ФЕЉТОН – Нацистичка војна елита – борбени СС: ДИВИЗИЈА СМРТИ
 
ИСТОРИЈА – Јунаци Априлског рата 1941: ПИЛОТСКА ЕПОПЕЈА
 
Национални војноисторијски музеј у Софији: ИСТОРИЈА БУГАРСКЕ НА ДЛАНУ
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ
АРСЕНАЛ 109
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.
Email