02.03.2018


Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Novi broj magazina odbrana 292На­ше окру­же­ње по­но­во је ушло у фа­зу сма­ње­не ста­бил­но­сти, те сто­га па­жљи­во пра­ти­мо сва до­га­ђа­ња у ре­ги­о­ну. Нај­ве­ћа прет­ња без­бед­но­сти Ср­би­је и да­ље је си­ту­а­ци­ја у на­шој ју­жној по­кра­ји­ни, има­ју­ћи у ви­ду из­ра­зи­ту ет­нич­ку мо­би­ли­за­ци­ју Ал­ба­на­ца про­тив Ср­ба ко­ји жи­ве на том про­сто­ру. До­дат­но за­бри­ња­ва и чи­ње­ни­ца да је зна­тан број бо­ра­ца упра­во с Ко­со­ва и Ме­то­хи­је оти­шао на ра­ти­шта у Си­ри­ји и Ира­ку, као и њи­хо­ве ак­тив­но­сти по по­врат­ку у По­кра­ји­ну. Ја­ча­ње на­ци­о­на­ли­стич­ке ре­то­ри­ке усме­ре­не про­тив срп­ског на­ро­да, ко­ја уно­си тр­за­ви­це у од­но­се на уну­тра­шњим сце­на­ма су­сед­них др­жа­ва, не­га­тив­но ути­че на ме­ђу­соб­но по­ве­ре­ње, ка­же у ин­тер­вјуу „Од­бра­ни” пу­ков­ник Зо­ран Стој­ко­вић, за­ме­ник ди­рек­то­ра Вој­но­о­ба­ве­штај­не аген­ци­је.

Од по­жа­ра ко­ји је 25. ја­ну­а­ра из­био на ВМА про­шло је ме­сец да­на. На­пра­вљен је ела­бо­рат за са­на­ци­ју де­ла ко­ји је го­рео и сви да­љи ко­ра­ци ре­а­ли­зо­ва­ће се пре­ко Упра­ве за ин­фра­струк­ту­ру Сек­то­ра за ма­те­ри­јал­не ре­сур­се Ми­ни­стар­ства од­бра­не. До са­да је оспо­со­бље­но нај­ну­жни­је. Ште­та ни­је ма­ла, али је мо­гла да бу­де мно­го ве­ћа да ком­пле­тан са­став ко­ји је та­да био на ВМА ни­је ре­а­го­вао у пра­во вре­ме на од­го­ва­ра­ју­ћи на­чин. Нај­ва­жни­је је да ни­је би­ло људ­ских жр­та­ва ни­ти ика­квих по­сле­ди­ца по здра­вље па­ци­је­на­та ВМА. Те­ма бро­ја на­шег ли­ста до­но­си де­та­љан из­ве­штај о овом до­га­ђа­ју.
 
У ФОКУСУ – Дан државности Републике Србије: УЗОРИ ЗА БУДУЋНОСТ
           
ИНТЕРВЈУ – Пуковник Зоран Стојковић, заменик директора Војнообавештајне агенције:
НА ПРВОЈ ЛИНИЈИ ОДБРАНЕ
 
ДОГАЂАЈИ – Најплеменитији подвиг године: НАГРАДА ЗА ХЕРОЈСКИ ЧИН
 
ТЕМА – Пожар на Војномедицинској академији: СПАС У ПРАВИ ЧАС
 
                       
ОДБРАНА – Србија и борбена група ХЕЛБРОЦ: ЕВРОПСКИ КОРАК СРПСКЕ ВОЈСКЕ
 
Из крушевачке касарне „Цар Лазар”: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУКЕ И КАПАЦИТЕТА
 
Обука кадета Војне академије: ИЗАЗОВИ МАЛОГ КАРАМАНА
 
Министарство одбране и Војска Србије у медијима 2017. : ИНТЕРЕСОВАЊЕ С ДОБРИМ РАЗЛОЗИМА
 
 
ТЕХНИКА – Белоруски вишецевни ракетни лансер „Полонез”: ГРОМОВНИК ИЗ БЕЛОРУСИЈЕ
 
           
ДРУШТВО – Вршњачко насиље: ШИРОМ ЗАТВОРЕНИХ ОЧИЈУ
 
СВЕТ – Изазови мигрантске кризе у години за нама: СЛИКА СВЕТА КОЈИ СЕ КРЕЋЕ
 
           
ФЕЉТОН - Великани српске војне хирургије (4): НА ЧЕЛУ САНИТЕТА
           
КУЛТУРА – Војници у историји српске књижевности – Јован Драгашевић:
ПЕСНИК У ГЕНЕРАЛСКОЈ УНИФОРМИ
 
Музеј војне историје у Бечу: НАДВОЈВОДИН АУТО И УВОЈАК ЕУГЕНА САВОЈСКОГ
 
СПОРТ – Најбоља спортска екипа Војске Србије у 2017. : ПРАВО У МЕТУ
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ – 183
Музичко-педагошка активност Оркестра гарде до стварања Југославије:
У ДУХУ ТРАДИЦИЈЕ
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.
 
 
 
Email