13.02.2018


Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Novi broj magazina odbrana 292Већ го­ди­ну да­на де­вој­ке и мла­ди­ћи слу­же до­бро­вољ­ни вој­ни рок по но­вом мо­де­лу, про­во­де­ћи до­дат­на три ме­се­ца на обу­ци у је­ди­ни­ца­ма Вој­ске Ср­би­је. У же­љи да са­зна ка­ко су се на но­ви на­чин об­у­ча­ва­ња при­ла­го­ди­ли вој­ни­ци и ста­ре­ши­не, еки­па ма­га­зи­на „Од­бра­на” за­ви­ри­ла је пре­ко огра­де по­жа­ре­вач­ке ка­сар­не „Ге­не­рал Па­вле Ју­ри­шић Штурм”. Том при­ли­ком уве­ри­ли смо се да је рад­ни дан у Цен­тру за обу­ку Коп­не­не вој­ске све са­мо не оби­чан.
 
Не­дав­но је Ин­сти­тут за тран­сфу­зи­о­ло­ги­ју и хе­мо­би­о­ло­ги­ју ВМА зва­нич­но по­стао је­дан од пет овла­шће­них тран­сфу­зи­о­ло­шких уста­но­ва, ко­ли­ко ће их би­ти по но­вом за­ко­ну о здрав­ству у Ср­би­ји. Већ су укљу­че­ни у ИПА про­грам Европ­ске уни­је за Ср­би­ју, а уско­ро и у дво­го­ди­шњи пр­о­је­кат, па ће им би­ти до­ступ­ни такозвани ИПА фон­до­ви за опре­ма­ње нај­са­вре­ме­ни­јом опре­мом. Ин­сти­ту­ту пред­сто­ји ре­ор­га­ни­за­ци­ја, уво­ђе­ње је­дин­стве­ног ин­фор­ма­ци­о­ног си­сте­ма и адап­та­ци­ја ла­бо­ра­то­риј­ског про­сто­ра. О ка­квим је но­ви­на­ма реч го­во­ри проф. др сц. мед. Ду­ша­н Ву­че­ти­ћ, спе­ци­ја­ли­ста тран­сфу­зи­о­ло­г, на­уч­ни са­рад­ни­к ко­ји од сре­ди­не ав­гу­ста 2017. ру­ко­во­ди Ин­сти­ту­том.
 
Да срп­ски вој­ник има ве­ли­ко ср­це у ми­ру, јед­на­ко као и у ра­ту, по­све­до­чи­ли су ста­ри­ји вод­ник Дар­ко Три­фу­но­вић и де­се­тар Ми­ро­слав По­тић. За­хва­љу­ју­ћи њи­хо­вој хра­бро­сти и при­себ­но­сти са­чу­ва­на су два жи­во­та. Но­ви број војне новине до­но­си крат­ке при­че о под­ви­зи­ма дво­ји­це при­пад­ни­ка наше вој­ске.
 
Па­жњи чи­та­ла­ца пре­по­ру­чу­је­мо и ин­тер­вју са ре­ди­те­љем Ни­ко­лом Ло­рен­ци­ном, чи­ји је ста­ра­лач­ки опус кру­ни­сан оства­ре­њи­ма на­ста­лим у про­дук­ци­ји Вој­но­филм­ског цен­тра „За­ста­ва филм”. Са­го­вор­ник на­шег ма­га­зи­на го­во­ри о, са­да већ чу­ве­ном, до­ку­мен­тар­цу „Сед­мо­ри­ца с Дри­не” и мла­дим Ита­ли­ја­ни­ма ко­ји су во­ђе­ни Га­ри­бал­ди­је­вим иде­ја­ма до­шли у Ср­би­ју и при­кљу­чи­ли се на­шој вој­сци 1914. го­ди­не.
                       
У ФОКУСУ – Промоција „Библиографије Ратника – часописа за војне науке, књижевност и новости”: ДЕЛО ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА
           
ТЕМА – Институт за трансфузиологију и хемобиологију ВМА: УСКОРО У НОВОМ ИЗДАЊУ
                       
ОДБРАНА – Херојски чин десетара Потића: ИЗВУКАО ДЕВОЈЧИЦУ ИЗ РЕКЕ
 
Хуманост старијег водника Дарка Трифуновића: ВОЈНИЧКИ ОПРЕЗ СПАСИО ЖИВОТ
 
Шестомесечно служење војног рока: ПО МЕРИ СИСТЕМА
 
Иновације у војном образовању: КЛИК У БУДУЋНОСТ
           
ТЕХНИКА – Пушка „талијанка”: ПОНОВО ИЗРОНИЛА НА ПОВРШИНУ
           
ДРУШТВО – Ана Манојловић, добитница Новинарске награде „Иван Марковић”: ИЗВЕШТАЧ „ТЕШКИХ ПРИЧА”
           
СВЕТ – Школовање и обучавање војних пилота: ИЗМЕЂУ ЖЕЉА И МОГУЋНОСТИ
           
ФЕЉТОН - Великани српске војне хирургије (3): РЕФОРМАТОР СРПСКОГ САНИТЕТА
           
КУЛТУРА – Никола Лоренцин, редитељ: ПИТАЊА ПРОФЕСОРА КАРАБАША
           
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ 182 – Југославенска спољна политика и Тршћанска криза почетком Хладног рата (1945–1947)
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.
 
 
 
Email