12.01.2018


Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Novi broj magazina odbrana 292За­ко­ном о бу­џе­ту Ре­пу­бли­ке Ср­би­је за 2018. Ми­ни­стар­ству од­бра­не опре­де­ље­на су сред­ства у из­но­су од 70,5 ми­ли­јар­ди ди­на­ра, што је за 11,6 ми­ли­јар­ди ви­ше у односу на прошлу годину. Из­нос од 70,5 ми­ли­јар­ди ди­на­ра пред­ста­вља збир сред­ста­ва из „др­жав­не ка­се” у из­но­су од 67,4 ми­ли­јар­ди ди­на­ра и при­хо­да Ми­ни­стар­ства од 3,1 ми­ли­јар­де ди­на­ра. Др­жав­ни се­кре­тар Бо­јан Јо­цић за „Од­бра­ну” ка­же да је бу­џет бо­ље из­ба­лан­си­ран не­го прет­ход­не го­ди­не, јер на пер­со­нал­не тро­шко­ве од­ла­зи 52,2, на опе­ра­тив­не 26,5, а на ин­ве­сти­ци­је 21,3 од­сто бу­џе­та. „Те­жи­мо иде­ал­ном од­но­су 50–30–20”, ис­ти­че Јо­цић, уве­рен да су др­жа­ва и Ми­ни­стар­ство на до­бром пу­ту у до­сти­за­њу тог ци­ља.

У ин­тер­вјуу на­шем ма­га­зи­ну, ко­ман­дант 101. ло­вач­ко-ави­ја­циј­ске еска­дри­ле пот­пу­ков­ник Де­јан Бе­да од­го­ва­ра на пи­та­ња у ве­зи с но­во­при­сти­глим ми­го­ви­ма из Ру­ске Фе­де­ра­ци­је, али и о суд­би­ни пре­о­ста­лих ави­о­на МиГ-21.

Ру­бри­ка „Свет” у но­вом бро­ју до­но­си пред­ви­ђа­ња нај­ва­жни­јих ге­о­по­ли­тич­ких кре­та­ња за нову го­ди­ну. Из мно­штва та­квих пред­ви­ђа­ња, струч­њак за ме­ђу­на­род­не од­но­се Ми­лош Стру­гар, из­два­ја два, ко­ја до­ла­зе с раз­ли­чи­тих по­ло­ва са­вре­ме­не свет­ске по­ли­ти­ке.

Па­жњи чи­та­ла­ца пре­по­ру­чу­је­мо и спе­ци­јал­ни при­лог „Ми­ни­стар­ство од­бра­не и Вој­ска Ср­би­је у 2017. го­ди­ни“, ко­ји подсећа на нај­ва­жни­је до­га­ђа­је и до­стиг­ну­ћа у си­сте­му од­бра­не на­ше зе­мље.
 
 
ТЕМА – Буџет Министарства одбране за 2018. годину:
ФОКУС НА РАЗВОЈУ И ЖИВОТНОМ СТАНДАРДУ
 
ИНТЕРВЈУ – Потпуковник Дејан Беда, командант 101. ловачке авијацијске ескадриле:
ВИТЕЗОВИ ПРЕДАНИ ЗАДАТКУ
 
ОДБРАНА – Прва српска ескадрила:
ВЕК НАД НАШИМ НЕБОМ
 
Војна болница Ниш:
ПОСВЕЋЕНИ ЉУДИМА
 
Најбоље одељење Прве бригаде:
РЕЦЕПТ ЗА УСПЕХ
 
Сећање на школовање прве класе пешадијске Подофицирске школе:
У ЦОКУЛАМА СА "ШУМИГЛАМА"
 
Контраадмирал  Марио Карузо:
УМРЕЖАВАЊЕ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА
 
ДРУШТВО – Духовна и морална обнова војске:
ЗАПИСАНО У ТРАДИЦИЈИ И ГЕНИМА
 
СВЕТ – Како ће изгледати свет у новој години:
ПРИМАТ СИЛЕ НАД ПРАВОМ
           
КУЛТУРА – Јелена Милошевић  Јовановић, сликарка и дизајнерка:
БЕСПРЕКОРНА БАЛКАНСКА ДУША
 
ФЕЉТОН – Великани српске војне хирургије - др Владан Ђ. Ђорђевић:
ХИРУРГ, ПОЛИТИЧАР И КЊИЖЕВНИК
           
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ 181
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И ВОЈСКА СРБИЈЕ У 2017.
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.
 
Email