01.08.2017


Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“При­пад­ни­ци 250. ра­кет­не бри­га­де за про­тив­ва­зду­хо­плов­на деј­ства Вој­ске Ср­би­је још јед­ном су успе­шно из­вр­ши­ли бо­је­во га­ђа­ње ци­ље­ва у ва­зду­шном про­сто­ру ра­кет­ним си­сте­ми­ма на по­ли­го­ну „Ша­бла” у Бу­гар­ској. Осим про­ве­ре оспо­со­бље­но­сти, циљ га­ђа­ња био је и раз­би­ја­ње пси­хо­ло­шке ба­ри­је­ре ко­ја пра­ти до­жи­вљај лан­си­ра­ња. Но­ви­на­ри и фо­то-ре­пор­те­ри „Од­бра­не” до­но­се екс­клу­зив­ну ре­пор­та­жу с тог је­дин­стве­ног до­га­ђа­ја.
 
За го­ди­ну да­на од фор­ми­ра­ња За­јед­нич­ких сна­га Вој­ске и По­ли­ци­је ви­ше од 20.000 ми­гра­на­та спре­че­но је да уђе у Ср­би­ју. За раз­ли­ку од не­ких др­жа­ва ко­је су жи­цом и зи­до­ви­ма по­ку­ша­ле да спре­че ми­гран­те на пу­ту до раз­ви­је­них европ­ских зе­ма­ља, Ср­би­ја је, ју­ла 2016. године, на „ми­грант­ски иза­зов де­це­ни­је” од­го­во­ри­ла ци­ви­ли­зо­ва­но и до­сто­јан­стве­но. Ка­ко је из­гле­да­ло ан­га­жо­ва­ње вој­ни­ка и по­ли­ца­ја­ца на спре­ча­ва­њу иле­гал­них прелазака државне међе пишемо у новом броју новине.  
 
Па­жњи чи­та­ла­ца пре­по­ру­чу­је­мо и те­му бро­ја – „Ге­о­по­ли­ти­ка ло­кал­них по­жа­ра”. Од по­чет­ка јула, де­сет и по хи­ља­да хек­та­ра шу­ма из­го­ре­ло је у по­жа­ри­ма ко­ји су за­хва­ти­ли ре­ги­он. По­ка­за­ло се, међутим, да се све др­жа­ве ре­ги­о­на не мо­гу са­ме из­бо­рити с том сти­хи­јом. По­жа­ри ко­ји су за­хва­ти­ли ја­дран­ску оба­лу до­та­кли су и не­ка ве­о­ма осе­тљи­ва (гео)политичка пи­та­ња, али и вра­ти­ли на сце­ну те­му о ства­ра­њу за­јед­нич­ког цен­тра за бр­зо ре­а­го­ва­ње.
 
ИНТЕРВЈУ – Проф. др Вељко Ђурић Мишина, директор Музеја жртава геноцида: ЧУВАРИ СЕЋАЊА
           
У ФОКУСУ – Свечаност поводом завршетка школовања официра 63. класе КШУ:  ДОСТОЈНИ СЛАВНИХ ПРЕДАКА
           
ТЕМА – Ванредне ситуације у региону: ГЕОПОЛИТИКА ЛОКАЛНИХ ПОЖАРА
 
ОДБРАНА – Српски ракеташи на „Шабли”: НЕ ЗНАЈУ ЗА ПРОМАШАЈ
 
 „Сабер Гуардиан 17 – МАСЦАЛ”: ОДГОВОР НА ИЗАЗОВЕ У РЕГИОНУ
 
Годину дана Заједничких снага Војске и МУП-а: ЕФИКАСАН ОДГОВОР НА МИГРАНТСКУ КРИЗУ
 
ДРУШТВО: Жене у свемирским програмима: ЈЕДНА ПОТИСНУТА ИСТОРИЈА
                       
СВЕТ – Сарадња Министарства одбране Србије и Министарства спољних послова Чешке: ЕКСПЕРТИ У СЛУЖБИ МИРА
           
КУЛТУРА – Отворена изложба „Светлост, сенке и одсјаји” у Дому Војске Србије: УТКАНИ ИНТИМНИ ОСЕЋАЈИ И ЕМОЦИЈЕ
 
ФЕЉТОН – Војне параде (3): МОЋНА АРМИЈА – СНАГА СУВЕРЕНИТЕТА
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ – Криптографија кроз векове: ТАЈНО КОМУНИЦИРАЊЕ
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ – Карађорђе: ОД БЕСМРТНОСТИ ДО ЗАБОРАВА
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.новинарница.нет.
 
Email