15.05.2017


Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Magazin odbrana broj 278Ис­так­ну­ти ди­пло­ма­та и екс­перт за област енер­гет­ског раз­во­ја и без­бед­но­сти др Срећ­ко Ђу­кић у интервјуу „Одбрани“ говори о потреби „дебалканизације свести“ народа Балкана, о „енер­гет­ској тр­ци” и „ра­ту ре­сур­си­ма” из­ме­ђу За­па­да и Ис­то­ка, до­ка­зу­ју­ћи да енер­гет­ски потенцијали мо­гу и тре­ба да сми­ру­ју стра­сти, а не да во­де ра­ту и су­ко­би­ма.
 
На страницама новог броја нашег листа доносимо и запис о ви­ше­на­мен­ској ве­жби – „Челик 2017“, која је организована поводом обележавања Дана Војске Србије, Дана победе и Дана Европе 9. маја, а на којој су учесници демонстрирали спо­соб­но­сти, као и до­стиг­ну­ти сте­пен раз­во­ја срп­ског на­о­ру­жа­ња и вој­не опре­ме. Деј­ство бо­је­вом му­ни­ци­јом ви­ше од 20 сред­ста­ва на­о­ру­жа­ња – пе­ша­диј­ских оруж­ја, ар­ти­ље­риј­ских ра­кет­них си­сте­ма, тен­ко­ва, ви­ше­на­мен­ских оклоп­них во­зи­ла, ави­о­на и хе­ли­коп­те­ра, те ак­ци­је при­пад­ни­ка Спе­ци­јал­не бри­га­де наше војске и спе­ци­јал­них полицијских је­ди­ни­ца, обе­ле­жи­ли су до са­да рет­ко ви­ђен при­каз у Цен­тру за ис­пи­ти­ва­ње наоружања и војне опреме Тех­нич­ког опит­ног цен­тра у Ни­кин­ци­ма.
 
У новом броју војног магазина можете читати и о ста­ри­јем воднику Дар­ку Ђор­ђе­вићу, из 224. центра за електронска дејства, уче­снику телевизијског квиза „Супер људи“, обележавању Дана Гарде, активној резерви Војске Србије, као и о операцији „Запата“ у Заливу свиња.
 
А да је симбол постојанији од човека потврђује наш познати хералдичар Дра­го­мир Ацо­вић. Он за „Одбрану“ у рубрици Друштво, још каже да мо­рал­на кри­за по­сто­ји у чи­та­вом све­ту и не тре­ба се не­што спе­ци­јал­но по­тре­са­ти због на­ше. Ни­смо у њој ни­ти сво­јом за­слу­гом, ни­ти ин­те­ли­ген­ци­јом, ни­ти ње­ним мањ­ком. Она је мно­го ду­бљег из­во­ри­шта и ши­рег за­хва­та. До­ти­че нас пе­ри­фер­но, јер смо ма­ли на­род и све ви­ше оп­сед­ну­ти са­зна­њем о соп­стве­ној не­мо­ћи.
 
У ФОКУСУ – Вишенаменска вежба на полигону у Никинцима: МОЋ ЧЕЛИКА 2017
           
ИНТЕРВЈУ – Др Срећко Ђукић: ДЕБАЛКАНИЗАЦИЈА СВЕСТИ
                       
ОДБРАНА – Обележен Дан Гарде: ОГЛЕДАЛО ЧАСТИ И ВОЈНИЧКЕ ВЕШТИНЕ
 
Активна резерва у Војсци Србије: СНАГА ДОДАТНИХ РЕСУРСА
 
Старији водник Дарко Ђорђевић, учесник квиза „Супер људи”: КОНЦЕНТРАЦИЈОМ ДО РАЗЛИЧИТОСТИ
 
Прва награда „Застава филму” на фестивалу „Златна буклија”: САВРЕМЕН И СЕНЗИБИЛАН ИЗРАЗ
           
ДРУШТВО – Драгомир Ацовић, хералдичар: СИМБОЛ ЈЕ ПОСТОЈАНИЈИ ОД ЧОВЕКА
 
Тандем „Вечерњих новости” Немања Суботић и Дарко Дозет – хроничари војничке збиље: ДИВИМО СЕ ЕНТУЗИЈАЗМУ ПРОФЕСИОНАЛАЦА
 
СВЕТ – Операција „Запата”: ПАКАО У ЗАЛИВУ СВИЊА
 
ФЕЉТОН – Српски комита Драгиша М. Стојадиновић (2): СВЕДОК И ХРОНИЧАР РАТНИХ ЗБИВАЊА
 
КУЛТУРА – Изложба „Омаж Милану Комненићу – У одбрану слике”: ВРАЋАЊЕ ДУГА ВЕЛИКОМ УМЕТНИКУ
                       
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ – „АРСЕНАЛ“ 101
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.
 
 
 
 
 
Email