13.04.2017


Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Magazin odbrana broj 278У ин­тер­вјуу за ма­га­зин „Од­бра­на” на­чел­ник Ге­не­рал­шта­ба Вој­ске Ср­би­је ге­не­рал Љу­би­ша Ди­ко­вић го­во­ри о ми­грант­ској кри­зи и ње­ном ути­ца­ју на без­бед­ност др­жа­ве, те о иза­зо­ви­ма ко­је мо­же до­не­ти не­ле­гал­на од­лу­ка о фор­ми­ра­њу та­ко­зва­не Вој­ске Ко­со­ва. Истиче да Ср­би­ја има до­бро об­у­че­не и опре­мље­не сна­ге за су­прот­ста­вља­ње те­ро­ри­зму и да на­ши гра­ђа­ни не­ма­ју раз­ло­га за страх, али у усло­ви­ма са­вре­ме­них без­бед­но­сних прет­њи, по­себ­но од те­ро­ри­зма, нео­п­ход­но је да сви по­ве­ћа­ју без­бед­но­сну кул­ту­ру. Те­ма новог бро­ја јесте по­ли­тич­ка и без­бед­но­сна кри­за на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји и у су­сед­ној Ма­ке­до­ни­ји. О ти­ња­ју­ћој прет­њи те­ро­ри­зма с ко­јом се су­о­ча­ва Евро­па пи­ше проф. др Ми­лан Ми­јал­ков­ски у рубрици Свет. На страницама „Одбране“ доносимо и напис о биткоинима, криптовалути која ће, како тврде стручњаци, у 2017. години достићи рекордну вредност.  
                       
ТЕМА – Ср­би, Ма­ке­дон­ци и ал­бан­ско пи­та­ње: КРО­ЈЕ­ЊЕ БАЛ­КА­НА
           
У ФОКУСУ – Пад ави­о­на „су­пер­га­леб Г-4”: ТЕ­ЖАК ГУ­БИ­ТАК       
 
ИНТЕРВЈУ – Ге­не­рал Љу­би­ша Ди­ко­вић, на­чел­ник Ге­не­рал­шта­ба Вој­ске Ср­би­је: ОБУКА У ПРВОМ ПЛАНУ
                       
ОДБРАНА – Ста­ци­о­нар­но ло­го­ро­ва­ње при­пад­ни­ка Ме­шо­ви­те ар­ти­ље­риј­ске бри­га­де: ХА­У­БИ­ЦЕ НА РУЈ­НИЧ­КОЈ КО­СИ
 
Пот­пи­сан спо­ра­зум о ду­ал­ном обра­зо­ва­њу за по­тре­бе наше војске: ЗНА­ЊЕ ЗА БУ­ДУЋ­НОСТ
                       
ДРУШТВО – Вир­ту­ел­ни свет фи­нан­си­ја: НО­ВИ РУ­ДА­РИ И БИТ­КО­ИН РЕ­ВО­ЛУ­ЦИ­ЈА
           
АРСЕНАЛ – Му­ни­ци­ја 6,5 мм Грендел: МЕ­ТАК КО­ЈИ ПРЕ­МО­ШЋА­ВА РАЗ­ЛИ­КЕ
 
СВЕТ – По­тен­ци­јал­ни те­ро­ри­сти у Европ­ској уни­ји: ТИ­ЊА­ЈУ­ЋА ПРЕТ­ЊА
           
ФЕЉТОН – Вој­ни пуч 27. мар­та 1941. (3): ОДГОВОР ВОЈСКЕ
           
КУЛТУРА – Мо­мо Ка­пор, 80 година од рођења: ПУ­ТО­ВА­ЊЕ ПО ЖИ­ВО­ТУ БАЛ­КАН­СКОГ МОР­НА­РА
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ  – Ка­ко до ефи­ка­сни­је при­ме­не Ре­зо­лу­ци­је Уједињених нација – „Же­не, мир и без­бед­ност“: ИСТИН­СКИ РАВ­НО­ПРАВ­НИ
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.
Email