14.03.2017


Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Magazin Odrbana broj 275По­жар и две екс­пло­зи­је ко­је су по­след­њег фе­бру­ар­ског да­на по­тре­сле Тех­нич­ки ре­монт­ни за­вод у Кра­гу­јев­цу од­не­ле су жи­во­те че­тво­ро љу­ди, 25 је по­вре­ђе­но и при­чи­ње­на је ве­ли­ка ма­те­ри­јал­на ште­та. То је епи­лог не­сре­ће ко­ја се до­го­ди­ла у гра­ду ору­жа­ра, а узрок те тра­ге­ди­је са­да утвр­ђу­је Ко­ми­си­ја за ис­пи­ти­ва­ње окол­но­сти на­стан­ка ван­ред­ног до­га­ђа­ја. О хро­но­ло­ги­ји до­га­ђа­ја у ТРЗ Кра­гу­је­вац по­след­њег да­на фе­бру­а­ра мо­же­те про­чи­та­ти у но­вом бро­ју „Од­бра­не”. По на­ре­ђе­њу ми­ни­стра од­бра­не и од­лу­ци пред­сед­ни­ка Ре­пу­бли­ке 6. мар­та у ве­чер­њим са­ти­ма от­по­че­ла је про­ве­ра опе­ра­тив­них спо­соб­но­сти де­ла је­ди­ни­ца Вој­ске Ср­би­је. Реч је о ван­ред­ном, не­на­ја­вље­ном, те­рен­ском ин­спек­циј­ском над­зо­ру над опе­ра­тив­ним спо­соб­но­сти­ма де­ла сна­га за хит­но ре­а­го­ва­ње, ко­ји је за­вр­шен 9. мар­та на ви­ше ло­ка­ци­ја у Ср­би­ји. У исто вре­ме, про­ве­ра­ва­не су спо­соб­но­сти ви­ше је­ди­ни­ца у са­ста­ву сна­га за хит­но ре­а­го­ва­ње. Нови број војног магазина доноси интервју са историчаром, Милошем Ковићем, тему о наступу наше одбрамбене индустрије на смотри у Абу Дабију и друге актуелне теме.
 
ТЕМА – Тринаеста међународна изложба наоружања и
војне опреме „ИДЕX 2017” : ВЕЛИКИ ПОВРАТАК СРПСКЕ НАМЕНСКЕ
 
У ФОКУСУ – Ванредни инспекцијски надзор дела снага за хитно реаговање: СПРЕМНОСТ НА ПРОВЕРИ
 
ИНТЕРВЈУ – Милош Ковић, историчар: ГОДИНЕ ПОУКА
                                   
ОДБРАНА – Несрећа у Техничком ремонтном заводу Крагујевац: ФАТАЛНЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ
 
Катедра логистике Војне академије: ШИРЕЊЕ КРУГА
 
Мешовити хор Министарства одбране и Војске Србије у Москви: ВЕЛИКА ЧАСТ И НЕПРОЦЕЊИВО ИСКУСТВО
 
ДРУШТВО – Ставови грађана о спољној политици Србије: ПРИБЛИЖИТИ ЉУДИМА ПОЈАМ НЕУТРАЛНОСТИ
 
Отворених очију: ВОЛОНТЕРИ
 
АРСЕНАЛ – Аутоматска пушка 5,56 мм ФАМАС Ф-1: ФРАНЦУСКА ТРУБА
           
СВЕТ – Убиство полубрата севернокорејског председника: ПОЗДРАВ ИЗ ПЈОНГЈАНГА
           
КУЛТУРА – Изложба дела сликара и фотографа у Српској војсци: ТАЛЕНАТ У НЕМОГУЋИМ УСЛОВИМА
 
Међународни филмски фестивал ФЕСТ: ГЛЕДАЈ!
                       
ФЕЉТОН – Војни пуч 27. Марта 1941. : ИЗМЕЂУ НАРОДА И ТРОЈНОГ ПАКТА
 
КОНКУРСИ
 
Писма читалаца: ПРИЗНАТО АЛИ НЕОСТВАРЕНО ПРАВО
 
ПОСТЕР
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ – Сто година од Солунског процеса: АПИС ЧЕКА СУД ИСТОРИЈЕ
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.
 
 
Email