30.12.2016


Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“Magazin Odrbana broj 271Пред вама је новогодишњи двоброј магазина „Одбрана“ који ауторским текстом отвара министар одбране Зоран Ђорђевић. Вој­нич­ка слу­жба, пише први човек система, ниг­де ни­је ла­ка, ни у нај­бо­га­ти­јим зе­мља­ма, ни у нај­бо­ље пла­ће­ним и нај­са­вре­ме­ни­је опре­мље­ним ар­ми­ја­ма све­та. Али со­ци­јал­ни по­ло­жај при­пад­ни­ка си­сте­ма од­бра­не не тре­ба да нас обес­хра­бри, јер бор­ба за ње­го­во по­бољ­ша­ње је­сте и би­ће наш стал­ни за­да­так! На­ро­чи­то има­ју­ћи у ви­ду од­го­вор­ност и од­ри­ца­ња ко­је вој­нич­ки по­зив но­си.

Тех­нич­ки ре­монт­ни за­вод Кра­гу­је­вац је, сматрају у врху система одбране, про­фи­та­бил­на уста­но­ва на ко­ју тре­ба да се угле­да­ју дру­ги. По­се­ти­ли смо их да ви­ди­мо ка­ко су то по­ста­ли, ко­јим пу­тем су ишли, а ко­јим стре­ме. Према речима пуковника Ду­шана Ко­вар­ба­шића, ди­рек­тора те вој­но­до­хо­дов­не уста­но­ве, не­када је За­вод упо­шља­вао 95 од­сто ка­па­ци­те­та за по­тре­бе си­сте­ма од­бра­не, а сад око 25 од­сто при­хо­да до­ла­зи ван тог си­сте­ма. Ове го­ди­не тај про­це­нат тре­ба­ло би да бу­де око 30 од­сто, а на­ред­не, верује директор, и ви­ше. Упо­сле­ност ка­па­ци­те­та је 92–93 од­сто и упра­во то доноси успех ТРЗ-у.

Оба­ра­ње „не­ви­дљи­вог”, так­тич­ког бом­бар­де­ра Ф-117А и лов­ца бом­бар­де­ра Ф-16ЦГ, као успех ти­ма, чи­та­ве је­ди­ни­це, уз по­да­так да 3. ра­кет­ни ди­ви­зи­он 250. ра­кет­не бри­га­де за ПВД ни­је имао гу­би­та­ка то­ком агре­си­је НА­ТО-а, ни­је ре­зул­тат сре­ће, већ зна­ња и до­бре об­у­че­но­сти, каже пуковник Славиша Голубовић, аутор књиге „Пад ноћ­ног со­ко­ла”, једног од најновијих издања Медија центра „Одбрана“. Аутор у ексклузивном интервјуу нашем листу говори о детаљима обарања легендарног авиона који се могу прочитати у његовој књизи.
 
           
ИНТЕРВЈУ – Пуковник Славиша Голубовић, аутор књиге „Пад ноћног сокола”: ФАКТОР ТРЕЋЕГ ЗРАЧЕЊА
 
ТЕМА – Технички ремонтни завод крагујевац: ПУТ УСПЕХА ПИРОТЕХНИЧАРА СА МЕДНЕ
 
 
ОДБРАНА – Нови студијски програм на Војној академији: У КОРАК  СА СВЕТОМ
 
Најбоља јединица у Првој бригади Копнене војске: ТЕНКИСТИ БЕЗ ПРЕМЦА
 
Монографија „Речна флотила 1915–2015”: ОД ДРЕВНИХ ШАЈКИ ДО РЕЧНИХ МИНОЛОВАЦА
 
 
ДРУШТВО – Новогодишње истраживање јавног мњења: ВОЈСЦИ СЕ ВЕРУЈЕ
 
Да ли су безбедносни системи немоћни или неспособни
да заштите? : БЕРЛИН И АНКАРА ПОГЛЕД ИЗ  ДРУГОГ УГЛА
 
Отворених Очију: НЕДОСАЊАНИ САН
 
Вукојевићи деценију чекали да постану родитељи: ЉУБАВ, ВЕРА И НАДА УВЕК ПОБЕЂУЈУ
 
АРСЕНАЛ – Нова варијанта борбеног возила: КОРАК НАПРЕД – ЛАЗАР 3
 
СВЕТ – Година у ретровизору: ПОЧЕТАК ВЕЛИКОГ ЗАОКРЕТА
 
ФЕЉТОН – Одисеј из темнићког краја (3) : СТВАРАЊЕ РАТНЕ МОРНАРИЦЕ
 
ИСТОРИЈА – Српкиње у одбрани отаџбине: ВИДАРКЕ НЕЖНОГ СРЦА
 
Наталија Нети Мунк прва српска добровољна болничарка: ПОЖРТВОВАЊЕ
 
КУЛТУРА – Војници у историји српске књижевности
– Сима Милутиновић Сарајлија: ПЕСНИК КОГА СУ ВОЛЕЛИ ГЕТЕ И ЊЕГОШ
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ – 161
Њено величанство вода: ИЗВОР ЖИВОТА И СУКОБА
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.
Email