12.12.2016


Конкурс за Новинарску награду „Иван Марковић” за 2016. годинуПријава за конкурс [ПДФ] [ДОЦ]

Ме­ди­ја цен­тар „Од­бра­на” до­де­љу­је Но­ви­нар­ску на­гра­ду „Иван Мар­ко­вић” за нај­бо­ље ме­диј­ско из­ве­шта­ва­ње о ак­тив­но­сти­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не и Вој­ске Ср­би­је.

Циљ на­гра­де је­сте под­сти­ца­ње но­ви­на­ра ко­ји пра­те ак­тив­но­сти Ми­ни­стар­ства од­бра­не и Вој­ске Ср­би­је на ква­ли­тет­но из­ве­шта­ва­ње у до­ма­ћим пи­са­ним и елек­трон­ским ме­ди­ји­ма, афир­ма­ци­ја и јав­на ве­ри­фи­ка­ци­ја њи­хо­вог ства­ра­ла­штва, као и се­ћа­ње на Ива­на Мар­ко­ви­ћа, јед­ног од нај­да­ро­ви­ти­јих вој­них но­ви­на­ра и уред­ни­ка у ли­сту „Вој­ска”, ко­ји је 2003. из­не­на­да пре­ми­нуо у 43. го­ди­ни.

О до­де­ли Но­ви­нар­ске на­гра­де „Иван Мар­ко­вић”, по по­себ­ном Пра­вил­ни­ку, од­лу­чу­је жи­ри од пет чла­но­ва.
На­гра­да се до­де­љу­је у ви­ду пла­ке­те и уру­чу­је на све­ча­но­сти по­во­дом Да­на Ме­ди­ја цен­тра „Од­бра­на” – 24. ја­ну­а­ра.
Пра­во уче­шћа на кон­кур­су има­ју сви про­фе­си­о­нал­ни но­ви­на­ри ко­ји ра­де за ме­ди­је на те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, без об­зи­ра на њи­хов фор­мал­ни ста­тус.

За но­ви­нар­ску на­гра­ду не мо­гу кон­ку­ри­са­ти но­ви­на­ри за­по­сле­ни у Ме­ди­ја цен­тру „Од­бра­на” и Упра­ви за од­но­се са јавно­шћу Ми­ни­стар­ства од­бра­не и при­ло­зи об­ја­вље­ни у ма­га­зи­ну „Од­бра­на”.

ПРО­ПО­ЗИ­ЦИ­ЈЕ
1.         Сва­ки уче­сник на кон­кур­су мо­же до­ста­ви­ти је­дан ори­ги­нал­ни рад.
2.         У слу­ча­ју да је кан­ди­да­ту­ра из­раз тим­ског ра­да, мо­же да укљу­чи нај­ви­ше пет осо­ба.
3.         На кон­курс се ша­љу при­ло­зи (ин­тер­вјуи, члан­ци, ко­мен­та­ри, ре­пор­та­же, ра­дио и ТВ еми­си­је) о ак­тив­но­сти­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је ко­ји су штам­па­ни или еми­то­ва­ни у сред­стви­ма јав­ног ин­фор­ми­са­ња Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у пе­ри­о­ду од 1. ја­ну­а­ра до 31. де­цем­бра 2016. го­ди­не.
4.         До­ста­вље­ни ма­те­ри­ја­ли не вра­ћа­ју се уче­сни­ци­ма кон­кур­са.
5.         При­ја­ве с ори­ги­нал­ним штам­па­ним тек­стом, исеч­ци­ма или фо­то­ко­пи­ја­ма на­пи­са, тон­ским и ви­део за­пи­си­ма до­ста­вља­ју се до 31. де­цем­бра 2016, лич­но или пре­по­ру­че­ном по­шиљ­ком на адре­су: Ме­ди­ја цен­тар „Од­бра­на”, Бра­ће Ју­го­ви­ћа 19, 11000, Бе­о­град с на­зна­ком – За Кон­курс за Но­ви­нар­ску на­гра­ду „Иван Мар­ко­вић”.
6.         При­ја­ве при­сти­гле по­сле тог ро­ка жи­ри не­ће раз­ма­тра­ти.
7.         За при­ја­ву кан­ди­да­та из штам­па­них ме­ди­ја ва­жно је да се на фо­то­ко­пи­ји или ске­ни­ра­ном тек­сту ја­сно ви­ди ло­го но­ви­не, пот­пис ау­то­ра и да­тум об­ја­вљи­ва­ња. Те­ле­ви­зиј­ски но­ви­на­ри тре­ба да до­ста­ве стан­дард­ну ВХС ка­се­ту или ДВД са ма­те­ри­ја­лом за кон­курс. Ра­дио-но­ви­на­ри при­ло­ге до­ста­вља­ју на ау­дио-ка­се­ти или ЦД у МП3 фор­ма­ту. При­лог об­ја­вљен на ин­тер­не­ту тре­ба до­ста­ви­ти на ДВД у ХТМЛ фор­ма­ту. Та­ко­ђе, тре­ба до­ста­ви­ти и ин­тер­нет адре­су на ко­јој се мо­же по­гле­да­ти ма­те­ри­јал на­ме­њен за кон­курс. Ка­се­те, ДВД и ЦД тре­ба да бу­ду ја­сно обе­ле­же­ни, с име­ном и пре­зи­ме­ном кан­ди­да­та и на­зна­ком ду­жи­не тра­ја­ња при­ло­га.
8.         Уз при­ја­ве је по­треб­но до­ста­ви­ти крат­ку би­о­гра­фи­ју ау­то­ра при­ло­га, по­твр­ду о ста­ту­су ау­то­ра у ме­ди­ји­ма у ко­ји­ма су об­ја­вље­ни при­ло­зи (по­твр­да о рад­ном ста­ту­су или хо­но­рар­ном ан­га­жма­ну), адре­су, те­ле­фон и и-мејл ау­то­ра.
9.         Жи­ри ће раз­ма­тра­ти кан­ди­да­ту­ре на осно­ву ква­ли­те­та ме­диј­ског из­ве­шта­ва­ња о Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је, а при­ли­ком од­лу­чи­ва­ња у об­зир ће узи­ма­ти и оп­ште но­ви­нар­ске кри­те­ри­ју­ме, ис­тра­жи­вач­ки рад, стил пи­са­ња, ути­цај, јав­ну ко­рист, ори­ги­нал­ност и кре­а­тив­ност.
10.       Жи­ри за­др­жа­ва пра­во да од­би­је уче­шће на кон­кур­су уко­ли­ко бу­де сма­трао да до­ста­вље­ни ма­те­ри­јал ни­је у скла­ду с про­по­зи­ци­ја­ма.
11.       Ме­ди­ја цен­тар „Од­бра­на” за­др­жа­ва пра­во да нај­у­спе­шни­је при­ло­ге на кон­кур­су об­ја­ви у ма­га­зи­ну „Од­бра­на” и на ин­тер­нет пре­зен­та­ци­ја­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не и Вој­ске Ср­би­је, те да сав до­ста­вље­ни ма­те­ри­јал ко­ри­сти ра­ди да­љег про­мо­ви­са­ња Вој­ске Ср­би­је и Но­ви­нар­ске на­гра­де.
12.       При­ја­ва за кон­курс би­ће до­ступ­на на веб-сај­ту Ме­ди­ја цен­тра „Од­бра­на” www.od­bra­na.mo­d.go­v.rs­
 
Све оста­ле ин­фор­ма­ци­је о кон­кур­су и усло­ви­ма при­ја­ве мо­гу се до­би­ти те­ле­фо­ном на број 011/3241-257 или елек­трон­ском по­штом на адре­си: od­bra­na­@mod.go­v.rs­.
Email