......

Medija centar „ODBRANA"

Medija centar ,,ODBRANA" je ustanova u sastavu Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Srbije i nosilac je novinsko-informativne i izdavačke delatnosti u sistemu odbrane.

Medija centar „Odbrana" u svom sastavu ima Odeljenje za novinsko-informativnu delatnost (sa odsecima za novinsku delatnost, internet i fotografsku delatnost), Odsek za izdavačku delatnost, Odsek za grafičku delatnost, Odsek za jezičku redakciju, Odeljenje za zajedničke poslove i Odsek za finansijske i komercijalne poslove.


 
Formiranjem Medija centra „Odbrana“ deo njegove strukture postao je i Odsek za izdavačku delatnost, nastao pripajanjem redakcija Vojna knjiga i Vojni časopisi  Vojnoizdavačkog zavoda Medija centru. Odsek je profilisan tako da obavlja poslove koji se odnose na izdavanje vojnostručne, nastavnoobrazovne, vojnonaučne i publističke literature. U njegovom sastavu su i vojni časopisi: „Vojno delo“, „Vojnotehnički glasnik“ i „Novi glasnik“.

V O J N I     Č A S O P I S I

Vojni Glasnik

 


Vojno tehnicki glasnik

„Vojno delo“ je opštevojni naučno-teorijski časopis Ministarstva odbrane Republike Srbije i predstavlja otvoreni forum za publikovanje i stimulisanje inovativnog promišljanja i kritičku razmenu iskustava o svim aspektima i nivoima bezbednosti i odbrane, u nacionalnom i međunarodnom domenu. Članci „Vojnog dela“ fokusiraju se na komparativne i multidisciplinarne teme koje obrađuju kooperativnu nacionalnu, regionalnu i globalnu bezbednost, demokratsko upravljanje odbranom, civilno-vojne odnose, formulisanje strategije bezbednosti i planiranje odbrane, terorizam, kontrolu naoružanja, upravljanje krizama i čuvanje mira.
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije svrstalo je „Vojno delo“ u  kategoriju M52 – časopis nacionalnog značaja, u domenu društvenih nauka.

Vojnostručni intervidovski časopis Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji prevashodno obrađuje problematiku vidova na taktičkom i operativnom nivou, jeste Novi glasnik. Namenjen je za vojnostručno usavršavanje pripadnika sistema odbrane, njihovu edukaciju, kao i za negovanje tradicionalnih vojničkih vrlina. Široku čitalačku publiku zadobio je svojim sadržajima i kvalitetnim člancima i fotografijama, kao i savremenom grafičkom opremom i štampom u koloru.
Izlazi 15 godina, a svaki broj se štampa u 1600 primeraka i distribuira korisnicima na 230 adresa*.
U svakom broju časopisa obrađena je određena tema, kao što su: Reforma sistema odbrane, Partnerstvo za mir, Nove operativne procedure u planiranju operacija i Novi sistem obuke.

Kao stručni vojni i naučni časopis Ministarstva odbrane, Vojnotehnički glasnik ima dugu i bogatu tradiciju. U njemu su svoje članke objavljivali eminentni autori iz sistema odbrane Republike Srbije, a takođe i iz drugih struktura. Članci su originalni naučni radovi, pregledni i stručni radovi, prikazi naučno-stručnih skupova, kao i tehničke informacije o savremenim sistemima naoružanja i savremenim vojnim tehnologijama.
Svojom programskom koncepcijom ovaj časopis obuhvata jedinstvenu intervidovsku tehničku podršku Vojske na principu logističke sistemske podrške, oblasti osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, proizvodnju i upotrebu sredstava NVO, kao i ostala teorijska i praktična dostignuća koja doprinose usavršavanju pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Republike Srbije.
Publikuje se tromesečno u tiražu od 700 primeraka po broju, a distribuira se na 230 adresa u zemlji i inostranstvu.
Pored stalnih rubrika, svaki broj sadrži i redovni prilog „Savremeno naoružanje i vojna oprema“.