Број 313   22.09.2018

Војни часописи
vd
vtg
ng
22.09.2018
Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“
Од­лу­ка­ма из устав­не над­ле­жно­сти пред­сед­ни­ка Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и вр­хов­ног ко­ман­дан­та Вој­ске Ср­би­је Алек­сан­да­ра Ву­чи­ћа 14. сеп­тем­бра до­шло је до нај­зна­чај­ни­је сме­не ге­не­ра­ци­ја на чел­ним по­зи­ци­ја­ма у си­сте­му ... детаљније »
21.09.2018
Одржан концерт „Наша деца“
На традиционалном концерту „Наша деца“, уз пратњу Уметничког ансамбла Министарства одбране „Станислав Бинички“, вечерас су у Дому Војске у Београду ... детаљније »
20.09.2018
Монографија о правничким дометима Лазе Костића
У Дому Војске Србије јавности је представљена нова књига проф. др Жике Бујуклића, професора Правног факултета Универзитета у Београду, „Правнички домети ... детаљније »
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu